DOM ZA STARE - UNA DOM

+381 60 30 97 200

+381 11 30 97 200

Gostivarska 89,

Generala Anrija 12

SOCIJALNI RAD SA KORISNICIMA DOMA ZA STARE

Socijalni rad u domu za stare  UNA DOM

Socijalni rad u domu za stare je sastavni deo usluge koju pruža dom za stare. Cilj socijalnog rada je da se pomogne korisnicima da razviju ili održe kvalitet života. Kroz jačanje njihovih veza sa porodicom, prijateljima i lokalnom zajednicom. Socijalni radnik radi sa korisnicima na individualnom i grupnom nivou kako bi razvio individualne planove za podršku i jačanje njihovih socijalnih mreža.

Služba doma za stare UNA DOM u poslovima socijanog rada obavlja sledeće poslove: poslove prijema i otpuštanja korisnika, staranje o zbrinjavanju korisnika, organizovanje kulturno-zabavnih aktivnosti, rekreativnih aktivnosti. Takodje i radno-okupacione aktivnosti u zavisnosti od potreba korisnika, pružanje usluge socijalnog rada korisnicima.

Socijalni radnik takođe radi sa porodicama korisnika i služi kao posrednik između njih i osoblja doma. Cilj je da se osigura da korisnici budu dobro i kvalitetno zbrinuti.  Svakako da imaju adekvatne uslove života i da im se pruži podrška u svakodnevnom životu.

Uključivanjem korisnika u razne aktivnosti, događaje i izlaske, socijalni radnik takođe jača njihovo samopouzdanje i mentalno zdravlje. I na taj način pomaže u smanjenju usamljenosti i izolacije što povećava kvalitet života korisnika.

Socijalni rad u domu za stare igra ključnu ulogu u osiguranju da korisnici budu zbrinuti i da im se pruži podrška u svim aspektima njihovog života.

Usluge socijalnog rada pružaju stručni saradnici i radnici kao pojedinci ili kao tim stručnjaka zavisno od vrste i specifičnosti problema.

Prema svakom korisniku i njegovim potrebama se organizuje jedinstven i stručno usaglešen odnos od strane tima stručnjaka.