Dom za stare - Una Dom

Gostivarska 89,
Generala Anrija 12

+381 60 30 97 200
+381 11 30 97 200

799bb9fc9cabdb1d06646138fe7525de.jpg

Služba doma za stare UNA DOM u poslovima socijanog rada obavlja sledeće poslove: poslove prijema i otpuštanja korisnika, staranje o zbrinjavanju korisnika, organizovanje kulturno-zabavnih aktivnosti, rekreativnih aktivnosti, radno-okupacionih aktivnosti u zavisnosti od potreba korisnika, pružanje usluge socijalnog rada korisnicima.

Usluge socijalnog rada pružaju stručni saradnici i radnici kao pojedinci ili kao tim stručnjaka zavisno od vrste i specifičnosti problema.

Prema svakom korisniku i njegovim potrebama se organizuje jedinstven i stručno usaglešen odnos od strane tima stručnjaka.